get

get
{get}
1. v (got, ост. и ам. pp gotten) вземам, получавам
2. добивам, придобивам, получавам (и с труд), изкарвам, изтръгвам (с молба и пр.) (from, out of)
he GETs his timidity from his mother наследил е плахостта на майка си
3. печеля, спечелвам, добивам
I got little by it не спечелих много от това
4. хващам, улавям, улучвам
5. разг. схващам, разбирам
I don't GET you/your meaning не те разбирам
do you GET me? разбираш ли какво искам да ти кажа? I've got it сетих се
you've got it wrong погрешно си разбрал, грешиш
6. разг. завладявам, поразявам, озадачавам, дразня
what's got him? разг. какво го е прихванало? it GETs me how he could do such a thing чудя се как е могъл да направи такова нещо
7. разболявам се от, хващам (болест)
8. купувам
9. намирам, доставям, донасям, отивам да търся/да взема
how can I GET it to you? как да ти го изпратя
10. стигам, пристигам, идвам, отивам
I don't know where he has got to не знам къде се е дянал
11. накарвам, заставам, принуждавам, убеждавам
to GET a door to shut успявам да затворя вратата
to GET someone on a subject накарвам някого да говори на дадена тема
to GET oneself appointed успявам да се назнача
12. ставам (някакъв) (с a predic)
to GET old остарявам
to GET angry разсърдвам се
to GET dressed обличам се
13. почвам да (с presp)
to GET doing почвам, тръгвам
to GET talking заприказвам се, разприказвам се
14. с inf означава начало на действие
to GET to know узнавам, опознавам, запознавам се с
to GET to like обиквам
we got to be friends сприятелихме се
15. с pp изразява pass
to GET caught/dismissed/killed бивам хванат/уволнен/убит
my watch got stolen откраднаха ми часовника
to GET something done свършвам/направям нещо
to GET done/finished with завършвам, приключвам
16. със същ. или мест. -pp- означава, че действието се извършва от друг
he got a coat made поръча си/направи си палто
to GET one's hair cat подстригвам се (при бръснар)
17. have got имам, притежавам
what's that got to do with it? какво общо има това с въпроса
18. have got to inf трябва/длъжен съм да
to GET it (hot) разг. ям калай
to GET a splinter into one's finger влиза ми треска в пръста
he has got it bad (ly) sl. много е хлътнал (за влюбен)
to GET six months (in prison) осъждат ме на шест месеца затвор
to GET sight/a glimpse of зервам, съзирам
I've got you there сега вече те хванах на тясно
they got theirs sl. утрепаха ги
to GET a woman with child правя жена да забременее
to GET there разг. успявам
sl. загрявам
get about движа се, обикалям, ходя, започвам да излизам (след болест), разпространявам се, разчувам се (за слух), много пътувам, виждам свят
get across преминавам, прехвърлям (се), разг. успявам да предам (мисъл и пр., така че да се разбере), правя достъпен/разбираем, разг. бивам разбран/възприет, имам успех (за пиеса)
get after aм. подхващам (някого), смъмрям
get ahead надминавам, оставям зад себе си (of someone), напредвам, преуспявам
get along карам, поминувам, преживявам, справям се
how are you GETting along? как върви работата? GET along with your work! гледай си работата! разг. тръгвам (си)
we'd better GET along home да бяхме си тръгнали
GET along (with you)! разг. махай се! да те няма! обирай си крушите! хайде де! не приказвай глупости! погаждам се, разбирам се (with с), закарвам (някого, някъде)
get around ам. обикалям,,, виждам свят, пътувам много, разчувам се
ам. get round
get at добирам се/имам достъп до, свързвам се/установявам връзка с, подкупвам, надсмивам се/подигравам се на, дразня, нападам
let me GET at him само да ми падне (в ръцете), намеквам
what/who are you GETting at? за какво/кого намекваш? I know what you're GETting at знам къде биеш
get away избягвам, измъквам (се), отивам си
to GET away with something успявам да пробутам нещо (извинение и пр.), минавам безнаказано
GET away with you! ам. get along - a, махам, отстранявам, отвеждам
get back връщам се
съзсръщам се (нещо), to GET back at someone отмъщавам си
get behind изоставам
get by минавам, преминавам, промъквам се покрай, разг. минавам, преживявам някак си, карам
get down спускам се, слизам, свалям, откачам
залавям се (за работа и пр.) (to)
разглеждам (въпрос, факти и пр.), when you GET down to it строго погледнато, гълтам (залък и пр.), записвам (нещо), разг. потискам, развалям настроението на, падам духом, губя настроение
get forward напредвам
свършвам/отхвърлям работа (with)
get in влизам, пристигам (за влак), вкарвам, събирам, прибирам (посеви, даници, пари и пр.), бивам избран, печеля избори, повиквам (майстор), набавям си, доставям си, нанасям (удар), впрягам (коне и пр.), засявам, включвам (в програмата си)
I'll GET in some swimming during the holidays ще поплувам през ваканцията си
* * *
{get} v (got {gъt} , ост. и ам. pp gotten {gъtn}) 1. вземам;
* * *
хващам; хващам; ставам; стигам; спечелвам; снабдявам; улавям; сдобивам се; попадам; придобивам; пристигам; вземам; доставям; добивам; донасям; добирам се; набавям;
* * *
1. 1 have got to inf трябва/длъжен съм да 2. 1 have got имам, притежавам 3. 1 накарвам, заставам, принуждавам, убеждавам 4. 1 почвам да (с presp) 5. 1 с inf означава начало на действие 6. 1 с pp изразява pass 7. 1 ставам (някакъв) (с a predic) 8. 1 със същ. или мест. -pp- означава, че действието се извършва от друг 9. do you get me? разбираш ли какво искам да ти кажа? i've got it сетих се 10. get about движа се, обикалям, ходя, започвам да излизам (след болест), разпространявам се, разчувам се (за слух), много пътувам, виждам свят 11. get across преминавам, прехвърлям (се), разг. успявам да предам (мисъл и пр., така че да се разбере), правя достъпен/разбираем, разг. бивам разбран/възприет, имам успех (за пиеса) 12. get after aм. подхващам (някого), смъмрям 13. get ahead надминавам, оставям зад себе си (of someone), напредвам, преуспявам 14. get along (with you)! разг. махай се! да те няма! обирай си крушите! хайде де! не приказвай глупости! погаждам се, разбирам се (with с), закарвам (някого, някъде) 15. get along карам, поминувам, преживявам, справям се 16. get around ам. обикалям,,, виждам свят, пътувам много, разчувам се 17. get at добирам се/имам достъп до, свързвам се/установявам връзка с, подкупвам, надсмивам се/подигравам се на, дразня, нападам 18. get away with you! ам. get along - a, махам, отстранявам, отвеждам 19. get away избягвам, измъквам (се), отивам си 20. get back връщам се 21. get behind изоставам 22. get by минавам, преминавам, промъквам се покрай, разг. минавам, преживявам някак си, карам 23. get down спускам се, слизам, свалям, откачам 24. get forward напредвам 25. get in влизам, пристигам (за влак), вкарвам, събирам, прибирам (посеви, даници, пари и пр.), бивам избран, печеля избори, повиквам (майстор), набавям си, доставям си, нанасям (удар), впрягам (коне и пр.), засявам, включвам (в програмата си) 26. he gets his timidity from his mother наследил е плахостта на майка си 27. he got a coat made поръча си/направи си палто 28. he has got it bad (ly) sl. много е хлътнал (за влюбен) 29. how are you getting along? как върви работата? get along with your work! гледай си работата! разг. тръгвам (си) 30. how can i get it to you? как да ти го изпратя 31. i don't get you/your meaning не те разбирам 32. i don't know where he has got to не знам къде се е дянал 33. i got little by it не спечелих много от това 34. i'll get in some swimming during the holidays ще поплувам през ваканцията си 35. i've got you there сега вече те хванах на тясно 36. let me get at him само да ми падне (в ръцете), намеквам 37. my watch got stolen откраднаха ми часовника 38. sl. загрявам 39. they got theirs sl. утрепаха ги 40. to get a door to shut успявам да затворя вратата 41. to get a splinter into one's finger влиза ми треска в пръста 42. to get a woman with child правя жена да забременее 43. to get angry разсърдвам се 44. to get away with something успявам да пробутам нещо (извинение и пр.), минавам безнаказано 45. to get caught/dismissed/killed бивам хванат/уволнен/убит 46. to get doing почвам, тръгвам 47. to get done/finished with завършвам, приключвам 48. to get dressed обличам се 49. to get it (hot) разг. ям калай 50. to get old остарявам 51. to get one's hair cat подстригвам се (при бръснар) 52. to get oneself appointed успявам да се назнача 53. to get sight/a glimpse of зервам, съзирам 54. to get six months (in prison) осъждат ме на шест месеца затвор 55. to get someone on a subject накарвам някого да говори на дадена тема 56. to get something done свършвам/направям нещо 57. to get talking заприказвам се, разприказвам се 58. to get there разг. успявам 59. to get to know узнавам, опознавам, запознавам се с 60. to get to like обиквам 61. v (got, ост. и ам. pp gotten) вземам, получавам 62. we got to be friends сприятелихме се 63. we'd better get along home да бяхме си тръгнали 64. what's got him? разг. какво го е прихванало? it gets me how he could do such a thing чудя се как е могъл да направи такова нещо 65. what's that got to do with it? какво общо има това с въпроса 66. what/who are you getting at? за какво/кого намекваш? i know what you're getting at знам къде биеш 67. you've got it wrong погрешно си разбрал, грешиш 68. ам. get round 69. добивам, придобивам, получавам (и с труд), изкарвам, изтръгвам (с молба и пр.) (from, out of) 70. залавям се (за работа и пр.) (to) 71. купувам 72. намирам, доставям, донасям, отивам да търся/да взема 73. печеля, спечелвам, добивам 74. разболявам се от, хващам (болест) 75. разг. завладявам, поразявам, озадачавам, дразня 76. разг. схващам, разбирам 77. разглеждам (въпрос, факти и пр.), when you get down to it строго погледнато, гълтам (залък и пр.), записвам (нещо), разг. потискам, развалям настроението на, падам духом, губя настроение 78. свършвам/отхвърлям работа (with) 79. стигам, пристигам, идвам, отивам 80. съзсръщам се (нещо), to get back at someone отмъщавам си 81. хващам, улавям, улучвам
* * *
get [get] v (got[gɔt]; ост. и ам. pp gotten[´gɔtn]) 1. вземам; получавам; добивам, придобивам, получавам (и с труд); изкарвам, изтръгвам (с молба, искане, въпрос) (from, out, of); to \get coal добивам (копая) въглища; to \get admission to получавам (имам) достъп до; to \get leave of (out of, from) получавам разрешение от; to \get it (hot) разг. ям калай; 2. стигам, пристигам, идвам; отивам; добирам се; how is one to \get there? как може да се отиде (дойде) дотам; where have you got with your work? докъде си стигнал с работата си? he got as far as saying той тъкмо щеше да каже; to \get home стигам до вкъщи, прен. попадам в целта; побеждавам, постигам победа (за спортист); to \get nowhere не постигам нищо; провалям се; 3. ставам, започвам да бъда (c predic); to \get hungry огладнявам; to \get old остарявам, застарявам, състарявам се; извехтявам; to \get grey посивявам, побелявам; I am \getting cold става ми студено; to \get better (worse) подобрявам се (влошавам се); to \get wet (dry) намокрям се (изсъхвам); to \get upset разстройвам се; to \get clear (rid, quit) of освобождавам се, отървавам се от; to \get engaged сгодявам се; to \get used to свиквам с (да), навиквам с; to \get going почвам, тръгвам; to \get talking with s.o. заприказвам се с някого; 4. хващам, пипвам, улавям, улучвам; прен. схващам, възприемам, разбирам; долавям; завладявам, поразявам; the bullet got him in the back куршумът го улучи в гърба; to \get a television channel хващам телевизионен канал; I don't \get him (his meaning) не го разбирам; to \get it wrong разбирам погрешно; to \get the point виждам смисъла, схващам идеята; what's got him? разг. какво го прихваща? it \gets me how he can be so stupid разг. поразява ме неговата глупост; the play didn't quite \get me пиесата не можа да ме завладее; we got the train to London хванахме влака за Лондон; 5. разболявам се; хващам (зараза); заразявам се; to \get the chicken pox разболявам се от варицела; to \get a splinter in o.'s finger влязла ми е треска в пръста; 6. купувам; I must \get a new car трябва да си купя нова кола; 7. приготвям; to \get a meal приготвям ядене; she is \getting the dinner тя приготвя вечерята; 8. ангажирам, запазвам резервирам (място, билет, стая в хотел и пр.); 9. продава се за, стига до (цена, печалба); the old teapot got 180 dollars старият чайник се продаде за 180 долара; 10. намирам, донасям; доставям; отивам да търся; go and \get the doctor иди намери (доведи) доктора; how can I \get it to you? как да ти го изпратя? to \get s.th. to drink намирам нещо за пиене; вземам нещо за ядене; 11. сполучвам, успявам, постигам; to \get o.'s work finished смогвам да си свърша работата; to \get a sight of успявам да видя; to \get o.'s own way налагам се; to \get hold of хващам, схващам; to \get the best of it побеждавам; 12. карам, накарвам, убеждавам; заставям, принуждавам (със сложно допълнение); I got John to help me clean the house убедих Джон да ми помогне да почистя къщата; I could \get s.o. else to do it мога да накарам някой друг да свърши това; to \get a ship under way пускам кораб; to \get it done свършвам, правя; 13. печеля, спечелвам, добивам; I got little by it не спечелих много от това; to \get a name спечелвам си име; 14. c inf на смисловия глагол означава началото на действието; to \get to know узнавам, запознавам се с; you will \get to like the child ще обикнеш детето; they got to be friends те се сприятелиха, станаха приятели; every capital city in the world is \getting to look like every other всички столици в света започват да си приличат; 15. със страд. залог; to \get stolen (broken, caught, dismissed, fired) бивам откраднат (счупен, хванат, уволнен); to \get done (finished) with завършвам, приключвам; if s.o. \gets killed ако някой бъде убит; 16. със сложно допълнение - същ. или мест. + pp - означава, че действието се извършва от друг по желание на действащото лице; I got a coat made поръчах си палто; I got my car repaired поправиха ми колата; 17. разг. имам, владея, притежавам (в pres perf = гл. to have); I've got a new bag имам нова чанта; what's that got to do with it? какво общо има това с въпроса? what have you got to say? какво ще кажеш? 18. трябва, длъжен съм, задължен съм, ост. отговорен съм (в pres perf + inf); I have got to do it длъжен съм да го направя; it has got to be done това трябва да се направи; I've got to talk to him трябва да говоря с него; \get up and go ам. разг. инициатива, предприемчивост, настойчивост; to \get what's coming to one ам. разг. получавам си заслуженото, получавам това, което ми се полага, ползвам се с уважение; to \get wise to s.th. откривам, разкривам, запознавам се с (факти и пр.); to have got it bad (badly) sl влюбен съм до уши, хлътнал съм;

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • get — [ get ] (past tense got [ gat ] ; past participle gotten [ gatn ] ) verb *** ▸ 1 obtain/receive ▸ 2 become/start to be ▸ 3 do something/have something done ▸ 4 move to/from ▸ 5 progress in activity ▸ 6 fit/put something in a place ▸ 7 understand… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • get — /get/ verb past tense got, past participle got especially BrE gotten especially AmE present participle getting RECEIVE/OBTAIN 1 RECEIVE (transitive not in passive) to be given or receive something: Sharon always seems to get loads of mail. | Why… …   Longman dictionary of contemporary English

 • get*/*/*/ — [get] (past tense got [gɒt] ; past participle got) verb 1) [T] to obtain, receive, or be given something Ross s father got a new job.[/ex] Did you get tickets for the game?[/ex] You get ten points for each correct answer.[/ex] Young players will… …   Dictionary for writing and speaking English

 • get — [get] verb got PASTTENSE [gɒt ǁ gɑːt] got PASTPART gotten PASTPART [ˈgɒtn ǁ ˈgɑːtn] getting PRESPART 1 …   Financial and business terms

 • get — [get; ] also, although it is considered nonstandard by some [, git] vt. GOT, gotten, getting: see usage note at GOTTEN got, got [ME geten < ON geta, to get, beget, akin to OE gietan (see BEGET, FORGET), Ger gessen in vergessen, forget < IE… …   English World dictionary

 • Get — (g[e^]t), v. i. 1. To make acquisition; to gain; to profit; to receive accessions; to be increased. [1913 Webster] We mourn, France smiles; we lose, they daily get. Shak. [1913 Webster] 2. To arrive at, or bring one s self into, a state,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • get — ► VERB (getting; past got; past part. got, N. Amer. or archaic gotten) 1) come to have or hold; receive. 2) succeed in attaining, achieving, or experiencing; obtain. 3) experience, suffer, or be afflicted with. 4) move in order to pic …   English terms dictionary

 • get — 1. range of use. Get is one of the most frequently used and most productive words in English. Often it has virtually no meaning in itself and draws its meaning almost entirely from its context, especially in idiomatic uses such as get to bed, get …   Modern English usage

 • Get — (g[e^]t), v. t. [imp. {Got} (g[o^]t) (Obs. {Gat} (g[a^]t)); p. p. {Got} (Obsolescent {Gotten} (g[o^]t t n)); p. pr. & vb. n. {Getting}.] [OE. geten, AS. gitan, gietan (in comp.); akin to Icel. geta, Goth. bigitan to find, L. prehendere to seize,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • get — [v1] come into possession of; achieve access, accomplish, acquire, annex, attain, bag*, bring, bring in, build up, buy into, buy off, buy out, capture, cash in on*, chalk up*, clean up*, clear, come by, compass, cop*, draw, earn, educe, effect,… …   New thesaurus

 • Get Up — can refer to:*GetUp!, the Australian political campaigning organisation *Get up!, a film directed by Kazuyuki Izutsu *GET UP, the graduate employee unionizing campaign at the University of Pennsylvania. Music *Get Up (Ciara song), a song by Ciara …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”